• Regulamin sklepu internetowego

1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego pod adresem www.miedzyzdroje-stilo.pl oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.


2. Sklep prowadzi Stilo Sp. z o.o. z siedzibą ul. Solec 81B lok. A51 00-382 Warszawa, posługująca się numerem NIP 701-033-79-92
DEFINICJE

3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

4. Sprzedawca – Stilo Sp. z o.o. z siedzibą ul. Solec 81B lok. A51 00-382 Warszawa, posługująca się numerem NIP 701-033-79-92

5. Klient – każda osoba (fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną) dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.miedzyzdroje-stilo.pl

9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.


11. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.


12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.


13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.


14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.


15. Produkt – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego


DALSZE POSTANOWIENIA
17. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem posiadania:
– urządzenia końcowego (komputer, telefon, tablet, itp.) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w wersji wydanej po roku 2018
– aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
– włączonej obsługi plików cookies.


18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu, w tym przerwy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.


19. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.


20. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych, są cenami brutto i uwzględniają podatek VAT.


21. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Usługę.


22. Sklep udostępnia następujące metody odbioru Usługi:
– odbiór osobisty w OW STILO ul. Gryfa Pomorskiego 78 72-500 Międzyzdroje


23. Sklep udostępnia wszystkie standardowe metody płatności, przelewem na rachunek Sprzedawcy oraz płatności elektroniczne. Możliwość dokonania określonych płatności jest uzależniona od konkretnej Usługi, przez co o ostatecznych możliwościach płatności Klient otrzymuje informacje po wypełnieniu Formularza Zamówienia.


24. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia.


25. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji przez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.


26. W przypadku wyboru przez Klienta:
– płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w braku płatności Zamówienie zostanie unieważnione.

27. Klient może w terminie 30 dni przed rozpoczęciem pobytu odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.

28. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni przed rozpoczęciem Usługi, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu za pomocą tradycyjnej poczty przesyłką rejestrowaną.


29. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.


30. W przypadku odstąpienia Umowy terminie krótszym niż 30 dni, dokonana wpłata jest bezzwrotna. Nie odebranie Usługi w dniu jej rozpoczęcia do godziny 18 uznane będzie za rezygnację z usługi.


31. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane płatności.


32. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta, chyba że Klient zgłosi żądanie innego sposobu zwrotu płatności, które nie będzie się wiązało dla Sprzedawcy ani Klienta z żadnymi kosztami.


33. Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy m.in. z powodu błędnego terminu wskazanego przez system, błędnego wyliczenia ceny końcowej przez system (aktualny cennik na naszej stronie internetowej www.miedzyzdroje-stilo.pl), awarii pokoju itp. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Klienta w terminie nie krótszym, niż 14 dni przed rozpoczęciem Usługi.


34. W przypadku wystąpienia wady w usłudze zakupionej u Sprzedawcy Klient ma prawo do reklamacji.


35. Reklamację należy zgłosić pisemnie za pomocą tradycyjnej poczty przesyłką rejestrowaną.


36. Sprzedawca zwraca uwagę, że zawarcie w reklamacji zwięzłego opisu wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia ułatwi rozpoznanie zasadności reklamacji, a podanie danych Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Usługi jest do jej rozpoznania niezbędne.


37. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 30 dni.


38. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


39. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.


40. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.


41. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


42. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.


43. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.


44. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego może być także wybrany podmiot obsługujący płatności w Sklepie internetowym.


45. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


46. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


47. Dane Sprzedawcy:
Numer telefonu: +48 600-450-168, +48 692-420-527 (w godzinach 8.00 – 16.00)
Mail: info@miedzyzdroje-stilo.pl
Numer rachunku bankowego: PKO B.P.  42 1020 4867 0000 1502 0126 6840


48. Regulamin Sklepu został sporządzony w oparciu o stan prawny na dzień 19 marca 2024 r.


49. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.


50. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane w każdym czasie przez ogłoszenie w Sklepie, ale dotyczą jedynie Zamówień złożonych po ogłoszeniu zmiany.


51. Regulamin Ośrodka Wczasowego Stilo jest integralną częścią niniejszego regulaminu.